бүх барилгын материалын хувьд зөвшөөрөгдөх хаягдал