dogwood аюулгүй байдлын уул уурхайн компанийн үйл ажиллагааны захирал