чулуулгийн болон үйлдвэрлэлийн нэгжийн төслийн тайлан