банкны улсын malaysia дагуу хууль бус алтны компаниудын жагсаалт